Priser og oppdragsvilkår

Vi følger retningslinjene for salærberegning som er utarbeidet av Den Norske Advokatforening. Honoraret fastsettes med utgangspunkt i medgått tid på oppdraget, men andre momenter som blant annet arbeid utenfor normal arbeidstid og oppdragets kompleksitet kan ha betydning for salærberegningen.

Utgifter knyttet til utførelsen av oppdraget som reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.m. vil bli belastet i tillegg.

Nedenfor følger veiledende timepris for prisingen av våre tjenester. Prisen kan variere fra sak til sak, og ikke bare ut fra antall timer. Prisoverslag eller tilbud om fast pris kan gis etter nærmere avtale med en av advokatene direkte.

Vi anbefaler alle til å sjekke om saken gir rett til fri rettshjelp eller om en har forsikringsdekning. Vi kan selvfølgelig være behjelpelige med dette.

Timepris sivile tvister kr 1250-1.450,- + mva

Faste priser*:

Ektepakt

kr 2800,- + mva


Testament
kr 2800,- + mva


Samboeravtale
kr 2800,- + mva

* Forutsetter ordinære saksforhold uten kompliserende forhold.

Klienter mottar spesifisert salæroppgave i alle saker av noe omfang.

For de fleste oppdragene vil det bli laget en formell oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen gjelder for utførelsen av ethvert oppdrag med mindre annet er skriftlig avtalt. Oppdragsbekreftelsen inneholder bl.a. avtalte timepriser og en beskrivelse av det avtalte oppdraget.

For samtlige av våre oppdrag gjelder at et eventuelt ansvar for advokatene og medarbeidere er begrenset til direkte tap, og omfatter under ingen omstendighet konsekvenstap eller følgeskader. Ansvaret er begrenset til den dekningen som følger av ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen er for tiden begrenset til NOK 5 millioner pr. oppdrag.